АДМІНІСТРАТОРИ
з 11:00 до 19:00, Нд. Пн.-вихідні дні
(0412) 47-00-76
КВИТКОВА КАСА
з 11:00 до 19:00, Нд. Пн.- вихідні дні
(0412) 47-33-88

Форс -мажор! Воєнний стан!

Форс -мажор! Воєнний стан!

ДО УВАГИ ГЛЯДАЧІВ!Шановновні наші глядачі, хочемо запевнити
вас, що після припинення дії форс-мажорних обставин та з початком провадження
нашої господарської діяльності у звичному режимі, про це негайно буде
повідомлено офіційно, а відстрочені зобов’язання - виконано в повному обсязі!Повідомленням Торгово-промислової палати
Українивід 28 лютого 2022 року за № 2024/02.0-7.1 засвідчено форс-мажорні
обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації
проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30
хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в
Україні».Враховуючи це, Торгово-промислова палата
України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх
офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними
обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по
договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання
яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи
інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у
встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили).З огляду на вищенаведене, Житомирський
академічний музично-драматичний театр ім. І. Кочерги підтверджує, що зазначені
обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними,
невідворотними та об'єктивними обставинами не виконувати свої зобов’язання по
договору, окремим податковим та/або іншим зобов’язанням/обов'язком, виконання
яких/-го настало згідно з умовами публічної оферти, договору, контракту, угоди,
законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало
неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили).P.S.За правилами ст. 14¹ Закону України «Про
торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, форс-мажорними
обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні
обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених
умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та
іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або
серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими
атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна
військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії
суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади,
вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення,
введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств,
реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії
третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані
умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських
проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані
винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний
шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь,
град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус,
блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.СЛАВА УКРАЇНІ!РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!